જાણવા જેવું | Janva Jevu Mp3 Audio File

જાણવા જેવું

અહી જાણવા જેવી માહિતી તમને Audio File માં આપેલી છે. તમારે ફક્ત Audio Play કરવાનો છે. તે બધી માહિતી સંભળાવશે, તથા આ Audio Headphone માં સાંભળશો તો Background Music અને Audio સાંભળવાની મજા આવશે.

આ Audio File ને કોઈ પણ રીતે Cut, Copy કરી ઉપયોગ કરવાની મનાય છે. ફક્ત Social Media, Blog, Website માં તમને Credit સાથે Share કરી શકો છો.

1. અવાજ વિષે જાણવા જેવું


2. ડુંગળી કાપતા અંખ માંથી આંસુ કેમ આવે છે.


3. વસ્તુ જે રંગની દેખાય છે. શું તેજ રંગની હોય છે?


4. પૃથ્વીનો પરિધ અને વ્યાસ કેવી રીતે માપવામાં આવે છે?


5. દુનિયાની 7 એવી અદભૂત જગ્યાઓ જે આજે પણ એક રાઝ છે


6. શું તમે જાણો છો ઝાડના થડને કેમ રંગવામાં આવે છે?


7. જાણો બારકોડ કઈ રીતે કામ કરે છે?


8. બાયોડિઝલ શું છે?


9. સબમરીન શું છે?


10. આરતી અને ભજન દરમિયાન તાળીઓ શા માટે પાડવામાં આવે છે?


Scroll to Top