સાયન્સ પોર્ટલ અંક

SCIENCE%2BPORTAL%2BNEWSLETTER

અમારી આ નવી શરૂઆત નો ધ્યેય જ્ઞાન-વિજ્ઞાન નો પ્રચાર કરવો અને લોકો સુધી નવી માહિતી પહોંચાડવી , અમારા આ અંક માં તમને રોચક જાણકારી, આયુર્વેદિક ઔષધ ની માહિતી, ગણિત ગમ્મત (મગજમારી), વિજ્ઞાન સમાચાર, વિજ્ઞાન ને લગતા લેખ ની માહિતી આપવામાં આવશે.

Noઅંક નંબર
1સાયન્સ પોર્ટલ અંક 25-(27/07/2020)Download
2સાયન્સ પોર્ટલ અંક 24-(20/07/2020)Download
6સાયન્સ પોર્ટલ અંક 23-(13/07/2020)Download
4સાયન્સ પોર્ટલ અંક 22-(06/07/2020)Download
5સાયન્સ પોર્ટલ અંક 21-(29/06/2020)Download
6સાયન્સ પોર્ટલ અંક 20-(22/06/2020)Download
7સાયન્સ પોર્ટલ અંક 19-(15/06/2020)Download
8સાયન્સ પોર્ટલ અંક 18-(08/06/2020)Download
9સાયન્સ પોર્ટલ અંક 17-(01/06/2020)Download
10સાયન્સ પોર્ટલ અંક 16-(25/05/2020)Download
11સાયન્સ પોર્ટલ અંક 15-(18/05/2020)Download
12સાયન્સ પોર્ટલ અંક 14-(11/05/2020)Download
13સાયન્સ પોર્ટલ અંક 13-(04/05/2020)Download
14સાયન્સ પોર્ટલ અંક 12-(27/04/2020)Download
15સાયન્સ પોર્ટલ અંક 11-(20/04/2020)Download
16સાયન્સ પોર્ટલ અંક 10-(13/04/2020)Download
17સાયન્સ પોર્ટલ અંક 09-(06/04/2020)Download
18સાયન્સ પોર્ટલ અંક 08-(30/03/2020)Download
19સાયન્સ પોર્ટલ અંક 07-(23/03/2020)Download
20સાયન્સ પોર્ટલ અંક 06-(16/03/2020)Download
21સાયન્સ પોર્ટલ અંક 05-(09/03/2020)Download
22સાયન્સ પોર્ટલ અંક 04-(02/03/2020)Download
23સાયન્સ પોર્ટલ અંક 03 (24/02/2020)Download
24સાયન્સ પોર્ટલ અંક 02 (17/02/2020)Download
25સાયન્સ પોર્ટલ અંક 01-(10/02/2020)Download
Scroll to Top