વિવિધ ભાષાની પ્રથમ ફિલ્મ

1. ગુજરાતી ભાષાની પ્રથમ ફિલ્મ કઇ હતી. ? = નરશી મહેતા
2. હિન્દી ભાષાની પ્રથમ ફિલ્મ કઇ હતી. ? = આલમ આરા
3. અગ્રેજી ભાષાની પ્રથમ ફિલ્મ કઇ હતી. ? = નુરજહાં
4. પંજાબી ભાષાની પ્રથમ ફિલ્મ કઇ હતી. ? = ઇશ્ક-એ-પંજાબ
5. તેલુગુ ભાષાની પ્રથમ ફિલ્મ કઇ હતી. ? = ભક્ત પ્રહલાદ
6. તમીલભાષાની પ્રથમ ફિલ્મ કઇ હતી. ? = કાલીદાસ
7. બંગાળી ભાષાની પ્રથમ ફિલ્મ કઇ હતી. ? = જમાઇ સાસ્તી

8. મરાઠી ભાષાની પ્રથમ ફિલ્મ કઇ હતી. ? = અયોધ્યા સા રાજા
9. રાજસ્થાની ભાષાની પ્રથમ ફિલ્મ કઇ હતી. ? = નજરાના
10. સિંધી ભાષાની પ્રથમ ફિલ્મ કઇ હતી. ? = એકતા
11. સંસ્કૃત ભાષાની પ્રથમ ફિલ્મ કઇ હતી. ? = આદી શંકરાચાર્ય
12. કાશ્મીરી ભાષાની પ્રથમ ફિલ્મ કઇ હતી. ? = મહેન્દી રાતા
13. મણીપુરી ભાષાની પ્રથમ ફિલ્મ કઇ હતી. ? = માતમીગ્રી મણીપુરી
14. ઉડીયા ભાષાની પ્રથમ ફિલ્મ કઇ હતી. ? = સીતા વિવાહ
15. અસમિયા ભાષાની પ્રથમ ફિલ્મ કઇ હતી. ? = જોયમતી

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top